خدا گر ز حکمت ببندد دری/به رحمت گشاید در دیگری

   معنی:

    تمام درها یک جا و یکباره به روی کسی بسته نمی شود.