برای نهادن چه سنگ و چه زر

   معنی:

    وقتی قرار است انسان هر آنچه از مال و مکنت را که دارد در این دنیا بگذارد و برود چه فرقی میکند سنگ و ریگ بی مقدار باشد یا زر و گوهر