کار حضرت فیل

   معنی:

    کار بزرگ و مشکلی که انجامش از عهده هر کسی برنمی آید