تا بوده چنین بوده

   معنی:

    از گذشته تا حال وضع به همین منوال بوده ، روال کار از ابتده تا حالا همین طور بوده.