خدا خر را شناخت بهش شاخ نداد

   معنی:

    کسی که قابلیت و لیاقت نعمتی از نعمتهای خداوند را نداشته و از آن محروم باشد چرا که اگر آن نعمت را می داشت از آن سو استفاده می کرد.