آسمان ریسمان به هم بافتن

   معنی:

    مطالب بی سرو ته،پرحرفی های بی معنی