آفتابه لگن هفت دست،شام و نهار هیچی

   معنی:

    تشریفات و امکانات زیاد اما کیفیت کم