مهرم حلال جونم آزاد

   معنی:

    حرف زنی که از دست شوهر به ستوه آمده و در صدد جدایی و نجات خود باشد