بازار شام

   معنی:

    کنایه از جای بسیار شلوغ و آشفته