شاهنامه آخرش خوشه

   معنی:

    باید منتظر نتیجه شد و آخر کار را دید و به پیروزی های موقتی امیدوار نبود.