یک لا قبا

   معنی:

    به آدم فقیر و بی پول و آس و پاس میگویند