پیاز باز هم داخل میوه ها شد

   معنی:

    اشاره به شخص فرومایه و بی مقداری که خود را داخل حرف یا کار بزرگتر و بالاتر از خود کند