دندان اسب پیشکشی را نمی شمارند

   معنی:

    در مورد ارزش و قیمت یا عیب و ایراد هدیه و چیز مجانی دقت و حساب کتاب نمیکنند