گندم نمای جو فروش

   معنی:

    کاسب متقلب که جنس مرغوبی را نشان داده اما موقع تحویل،نامرغوب آنها را تحویل دهد