مثل کبک سرش را زیر برف کرده

   معنی:

    کسی متوجه عیب خودش نیست و از اوضاع و محیط دور و برش بی خبر است و نمیداند در اطرافش چه میگذرد و مردم راجع به او چه میگویند،گویی آنها را نابینا می پندارد