از تو عباسی از من رقاصی

   معنی:

    پول از تو کار یا اطاعت از من(انجام هر کاری به خاطر پول حتی رقصیدن)