آنرا که عیان است چه حاجت به بیان است

   معنی:

    چیزی که روشن است احتیاج به گفتن ندارد