امام زاده است و همین یک قندیل

   معنی:

    اظهار بی نوایی کردن و کل دارایی ناچیز خود را بر شمردن