دیگی که واسه من نجوشه،سر سگ توش بجوشه

   معنی:

    بی تفاوتی شخص نسبت به چیزی یا کاری که استفاده و منفعتی برای او ندارد و مربوط به دیگران است