جیک نزدن

   معنی:

    کوچکترین حرفی نزدن،صدایی از کسی در نیامدن