یا نصیب و یا قسمت

   معنی:

    امید و اعتقاد به خدا و قسمت داشتن.