پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد

   معنی:

    اشاره به تأثیر همنشین بد