دست بوس

   معنی:

    عرض ادب و سلام خدمت کسی گفتن.