پا را به اندازه گلیم باید دراز کرد

   معنی:

    در انجام کاها باید حد و مرز خود را شناخت و به اندازه شان و توان خود پیش رفت.