هر چی باشه یک پیرهن بیشتر پاره کرده

   معنی:

    اشاره به بزرگتری که نسبت به کوچکتر از خود تجربه بیشتری دارد