خروس بی محل

   معنی:

    بی موقع به جایی رفتن یا کاری را انجام دادن یا حرفی گفتن.