حمومک مورچه داره بشین و پاشو خنده داره

   معنی:

    شعری که در مورد بچه نا آرام و بی قرار یا کسی که از کار زیاد و بشین و پاشو گله دارد، می خوانند.