دل دادن و قلوه گرفتن

   معنی:

    گفتگو و هم صحبتی همراه با علاقه و صمیمیت بین دو طرف