طاتم طاق شد

   معنی:

    بیش از این تحمل ندارم ، صبرم تمام شد