کارد به استخوان رسیدن

   معنی:

    خسته و عاصی شدن از وضعیتی ، آخرین حد تحمل .