پایش روی پوست خربزه است

   معنی:

    دارای موقعیتی بسیار سست و لغزنده و خطرناک است(مثل برکناری از شغل،ضرر و زیان یا به وجود آمدن دردسر)