گلیم خود را از آب بیرون کشیدن

   معنی:

    از پس کارهای هرچند سخت خود برآمدن و برای رفع مشکلات،درمانده و محتاج کسی نشدن