سر کیسه را شل کردن

   معنی:

    خرج کردن و بخشیدن