یک سیب را که بالا بیندازی هزار چرخ میخوره تا پایین بیاد

   معنی:

    نباید زود ناامید و یا حتی بی جهت دلخوش و امیدوار شد زیرا روی کارهای بزرگ نمی توان حساب کرد و معلوم نیست چه پیش خواهد آمد،آینده را نمیتوان پیش بینی کرد و هر لحظه ممکن است وضع عوض شود