دست راستش زیر سر من

   معنی:

    آدم ناامیدی که آرزو کند جای دیگری و دارای موقعیت و وضعیت او باشد