دُم به کول گذاشتن

   معنی:

    ناامید و شکست خورده پی کار خود رفتن،ترسیدن و خود را جمع و جور کردن