دزد ناشی به کاهدون می زنه

   معنی:

    بی تجربه گی و همچنین بدشانسی باعث شکست در هر کار است.