رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون

   معنی:

    چهره و رنگ و رو و سر و وضع شخص نشان دهنده احوال درونی اوست(مثلا رنگ زرد نشان دهنده کسالت و بیماری است،رنگ سرخ نمایان گر خجالت و عصبانیت، و یا بی حوصلگی و نامرتب بودنش گویای آشفتگی و پریشان حالی اوست)