پایش روی مار باشد برنمی دارد

   معنی:

    اشاره به تنبلی و بیحالی بیش از حد