برادر را جای برادر نمی گیرند

   معنی:

    کسی را به جای کس دیگر بازخواست یا مجازات نمی کنند.