هرچه میخواهد دل تنگت بگو

   معنی:

    خطاب به کسی که برای گفتن چیزی تردید دارد،یعنی بی ملاحظه و بدون ترس یا خجالت حرف دلت را بزن و راحت باش