سنگ تمام گذاشتن

   معنی:

    کاری را بطور کامل و به نحو احسن و شایسته انجام دادن و از هیچ چیز کم نگذاشتن