از اون نترس که های و هوی دارد از آن بترس که سر به تو دارد

   معنی:

    کسانی که در ظاهر شلوغ و پر شر و شور هستند همه چیز خود را عیان می کنند اما کسانی که ساکت و بی صدا و به نظر بی آزار هستند و چه بسا خطرناکند