هفت تا جون داره

   معنی:

    کسی که خطرات متعدد و از مرگ جان بدر برده باشد