نمک خوردن و نمکدان را شکستن

   معنی:

    بی چشم و رویی،ناسپاسی و نمک نشناسی