آسمان که به زمین نیامده

   معنی:

    طوری نشده،اتفاقی نیفتاده