حساب سر انگشتی

   معنی:

    حساب سطحی و سرسری و نه چندان دقیق.