صلاح مملکت خویش خسروان دانند

   معنی:

    هر کسی مصلحت کار خود را بهتر از دیگران تشخیص می دهد .