گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم

   معنی:

    با صبر و حوصله کم کم کارها درست می شود، به طوری که حتی می توان از غوره ترش حلوای شیرین به دست آورد.