هر چی سنگه مال پای لنگه

   معنی:

    گله آدم بدشانس و گرفتار به این معنی که:هرچه مصیبت و بلاست بر سر آدم ناتوان و گرفتار می آید و مشکل و گرفتاری اش را بیشتر میکند